1 đoạn về nội dung chương trình (http://binhduong.wtanet.org/en/#section-home): thời gian, địa điểm, nội dung chính.

1 đoạn về thành phần tham dự: core team, fablab, stem fellow, who interests smart city ideas.

1 đoạn về mục tiêu tham dự của TFV: học hỏi kinh nghiệm, partnership, giao lưu, tham quan các booth về smart city, nông nghiệp công nghệ cao.